Algemene voorwaarden

Boek uw vakantie zonder financiële risico’s!

Wij nemen uw zorgen over, u hoeft slechts te boeken!

Mocht de reis geen doorgang vinden vanwege een negatief Covid-19 advies dan hebben wij de volgende, aangepaste, annuleringsvoorwaarden.
Deze regels gelden ook bij een eventuele quarantaineplicht.

U heeft drie mogelijkheden.

 • Gratis reis verplaatsen naar een andere datum met het meenemen van de totale reissom incl. boekingskosten.
 • Reischeque t.w.v. de reissom
 • U ontvangt de reissom retour binnen 14 dagen na annulering

In gezamenlijk overleg komen wij altijd tot een oplossing.

Heeft u vragen, neem dan contact met ons op.
Tel. 030-320 06 49 of per mail: info@tsjechietours.nl

ALGEMENE VOORWAARDEN  TSJECHIËTOURS

 Art. 1 Inleidende bepaling

Tsjechie Tours bemiddelt in de totstandkoming van de huurovereenkomst en eventuele vervoersovereenkomst tussen huurder en verhuurder.

 Art. 2 A  De overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de huurder en het aanbod van de bemiddelaar. Het aanbod van de bemiddelaar is vrijblijvend en kan zonodig worden herroepen. De overeenkomst kan tot stand komen via een   boekingsformulier, via een internetboeking of dmv en telefonische boeking. Voor het sluiten van de overeenkomst zal de huurder de benodigde gegevens verstrekken van zichzelf en alle medereizigers.

Degene die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voort- vloeien. Elke andere reiziger is voor zijn eigen deel aansprakelijk.

Art 2 B Voorreservering

Indien de prijzen nog niet bekend zijn voor het nieuwe seizoen, dan is het wel al mogelijk om te boeken. Telefonisch of per email kunt u de beschikbaarheid opvragen. Een voorboeking kunt u doen door het boekingsformulier op onze website zo volledig mogelijk in te vullen. Bij opmerkingen vult u in: Voorreservering. Wij sturen u dan een bevestiging / faktuur per post. In september nemen wij dan weer kontakt met u op om de definitieve prijs door te geven, en kunt u ook aangeven of u een verzekering wenst. Bij een prijsstijging van meer dan 5 % krijgt u   de aanbetaling terug, als u wilt annuleren. Als u annuleert bij een prijsstijging van kleiner dan 5 % dan restitueren wij de helft van de aanbetaling. De grootte van de voorboekingsfaktuur is Euro 100,00 ( bij concurrenten hoger) aanbetaling en Euro 23,00 reserveringskosten. Dit bedrag wordt verrekend met de definitieve faktuur ( met 2 betalingstermijnen) in september.

Art. 3 Betaling

Bij het tot stand komen van de overeenkomst dient een aanbetaling te worden voldaan gelijk aan 50 % van de huursom (met een minimum van €. 100,-) verhoogd met reserveringskosten en verzekeringskosten. Bij gelijktijdige boeking van andere activiteiten vormt de totale som hiervan een deel van de aanbetaling.

Het restant van de reisssom moet uiterlijk 6 weken voor de dag van het vertrek zijn bijgeschreven op rekeningnummer . NL77 INGB 0006 1448 45 van ING Bank, t.n.v. Tsjechië Tours te Maarssen

Bij niet tijdige betaling wordt de reiziger daarop schriftelijk gewezen en heeft dan de mogelijkheid het bedrag binnen 7 dagen te voldoen. Indien de betaling uitblijft wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de eerste betalingsverval-dag. In dat geval zijn er annuleringskosten verschuldigd.

Art. 4 Valutakoerswijziging

Bij een valutakoerswijziging van minder dan 5 % blijft de huursom ongewijzigd, indien de betaling tijdig is geweest. Bij een koerswijziging van meer dan 5 % of niet tijdige betaling, kan de huursom worden aangepast aan de nieuwe koers. Bij een zodanige wijziging van de koers heeft de huurder het recht de overeenkomst te annuleren, tenzij een betaling niet tijdig is geschied. De huurder heeft 3 werkdagen de tijd om op de gewijzigde prijs te reageren en de overeenkomst te annuleren.

Art. 5 Werkdagen

Werkdagen zijn de dagen van maandag t/m vrijdag uitgezonderd erkende feestdagen.

Art. 6 Informatie en reisdokumenten

De reiziger dient in het bezit te zijn van geldige reisdokumenten zoals paspoort, rijbewijs en groene kaart, bewijzen van verplichte inentingen of vaccinaties enz. Uw paspoort moet bij het overschrijden van de grens naar Tsjechie / Slowakije, nog 3 maanden geldig zijn. Vanaf 15 jaar en ouder dient iedereen in het bezit te zijn van een paspoort. Kinderen t/m 14 jaar mogen in het paspoort van de ouders ingeschreven staan.
Tekortkomingen en de gevolgen daarvan komen geheel voor rekening en risico van de reiziger. Informatie over dokumenten kan men via Tsjechie Tours te verkrijgen. De huurder zal bij de betrokken autoriteiten de nodige aanvullende informatie inwinnen. Tijdig voor vertrek zal hij nagaan of de vergaarde informatie nog geldig is.

Art. 7 Reisbescheiden van Tsjechie Tours

De benodigde reisbescheiden die onder de zorg vallen van Tsjechie Tours zullen uiterlijk 10 dagen voor vertrek in het bezit zijn van de huurder.

Art. 8 Wijzigingen in de overeenkomst

De huurovereenkomst kan worden gewijzigd met inachtneming van het volgende:

 • De accommodatie is er geschikt voor en er is nog plaats vrij;
 • De minimumcapaciteit van de accommodatie moet in acht genomen worden;
 • Teruggave van gelden is mogelijk met inachtneming van voorwaarden van betrokken derden;
 • De betaling kan uiterlijk voor vertrek worden afgerond.

Tsjechie Toursl zal zo spoedig mogelijk uitsluitsel geven omtrent de wijzing. Afwijzing wordt met redenen omkleed. Bij uitblijven van een reactie van de huurder wordt de oorspronkelijke overeenkomst uitgevoerd. Wijzigingskosten bedragen  €.13,- per wijziging vermeerderd met communicatiekosten.

Vanaf 28 dagen voor de 1e verblijfsdag zal wijziging in het algemeen niet meer mogelijk zijn.

Art. 9 Vervanging

Men kan zich laten vervangen door een ander indien deze persoon ook de voorwaarden accepteert. Vervangingskosten bedragen €.13,- vermeerderd met eventuele communicatiekosten.

Art. 10 Bemiddeling bij verhuur van goederen

Indien goederen worden gehuurd via het reisbureau dan zal de klant na betaling van de huursom een voucher krijgen tegen inlevering waarvan hij de aangevraagde goederen voor de bestelde periode bij het verhuurbedrijf kan ophalen. Restituties worden alleen gegeven na overlegging van een schrijftelijke goedkeuring van het verhuurbedrijf, aan het reisbureau. Het verhuurbedrijf kan zekerheid vragen in de vorm van borgsom of paspoort of een rijbewijs. Het reisbureau kan kosten in rekening brengen in geval van restitutie. Het minimum bedrag is Euro 23 verhoogd met telefoonkosten ( afhandelingstijd en belkosten).

Art. 11 Annulering

Bij annulering bent u de volgende betaling schuldig:

 • 10 % van de reissom bij annulering tot 42 dagen vóór de vertrekdag, voor vakantiewoningen en verhuur per eenheid geldt 30 % van de reissom;
 • 35 % van de reissom bij annulering vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de 28ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag; voor vakantiewoningen en verhuur per eenheid geldt 60 % van de reissom;
 • 40% van de reissom bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de 21ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag;  voor vakantiewoningen en verhuur per eenheid geldt 90 % van de reissom;
 • 50% van de reissom bij annulering vanaf de 21ste dag (inclusief) tot de 14de dag (exclusief) vóór de vertrekdag; voor vakantiewoningen en verhuur per eenheid geldt 90 % van de reissom;
 • 75% van de reissom bij annulering vanaf de 14de dag (inclusief) tot de 7de dag (exclusief) vóór de vertrekdag; voor vakantiewoningen en verhuur per eenheid geldt 90 % van de reissom;
 • 100% van de reissom bij annulering vanaf de 7de dag (inclusief) tot de vertrekdag; dit geldt ook voor vakantiewoningen en verhuur per eenheid.

Een annulering dient schriftelijk  te geschieden. Een annulering of wijziging wordt alleen in behandeling genomen op werkdagen tijdens de kantooruren.  De reserveringskosten zijn altijd verschuldigd.
Indien de overeenkomst op afstand is geschiedt kan deze nog kosteloos worden geannuleerd tot 7 dagen na sluiten van de overeenkomst.

Art. 12 Wijziging op grond van gewichtige omstandigheden

Tsjechie Tours kan de overeenkomst wijzigen op grond van gewichtige omstan-digheden. Tsjechie Tours zal dan zo spoedig mogelijk een oplossing aanbieden. De huurder kan de gewijzigde overeenkomst aanvaarden of afzeggen binnen 7 dagen. Bij afzeggen door de reiziger krijgt deze de huursom terug. Bij aanvaarden wordt de nieuwe prijs in rekening gebracht, eventueel met de teruggaaf van een deel van de reeds betaalde huursom.

Indien de oorzaak van de wijziging aan de huurder kan worden toegerekend komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de huurder.

Gewichtige omstandigheden kunnen er toe leiden dat de overeenkomst niet wordt uitgevoerd. Deze omstandigheden doen zich voor als in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst ongewijzigd wordt voortgezet.

Art. 13 Aansprakelijkheid en overmacht

Slovakia Travel is verplicht tot het totstandbrengen van de huurovereenkomst overeenkomstig afspraak. Als de reis niet overeenkomstig de verwachtingen verloopt of er zijn andere tekortkomingen dan moet de reiziger daar van zo spoedig mogelijk mededeling doen.

Voor schade, verliezen en ongelukken is Slovakia Travel niet aansprakelijk. Slovakia Travel is niet aansprakelijk voor het niet goed uitvoeren van de huurovereenkomst indien en voor zo ver de tekortkoming is toe te schrijven aan de huurder. Slovakia Travel vergoedt maximaal de betaalde huursom.

Indien Tsjechie Tours aansprakelijk is voor derving van vakantiegenot bedraagt in alle gevallen de vergoeding ten hoogste de huursom. Als een deel van de noodzakelijke faciliteiten niet gebruikt kan worden, kan een deel van de reissom worden gerestitueerd. Er kunnen zich buiten medeweten van Slovakia Travel tussentijdse veranderingen voordoen i.v.m. plaatsbeschrijving/accommodatie/ beschrijving van de ligging. Slovakia Travel is daarvoor niet aansprakelijk.

Art. 14 Aansprakelijkheid in overmacht

Tsjechie Tours is niet aansprakelijk in geval van overmacht zoals verboden van de overheid, extreem slechte weersomstandigheden en bouwactiviteiten.

Art. 15 Aansprakelijkheid door verzekering

Tsjechie Tours  is niet aansprakelijk voor schade die door een reis- of annuleringsverzekering gedekt kon zijn.

Art. 16 Hulp en bijstand

Indien tijdens de reis de hulp van Tsjechie Tours wordt ingeroepen die niet tot de bemiddelingswerkzaamheden behoren kan Slovakia Travel de eventuele kosten hiervan in rekening brengen.

Art. 17 Onaangepast gedrag

De huurder dient zich aan de omstandigheden van het gehuurde aan te passen. Onaangepast gedrag kan tot voortijdige beëindiging van de huurovereenkomst leiden zonder dat restitutie plaatsvindt.

Art. 18 Rente en incassokosten

De huurder die niet tijdig aan een geldelijke verplichting jegens Tsjechie Tours heeft voldaan, is over het nog verschuldigde bedrag een rente verschuldigd van 1% over iedere maand of gedeelte van een maand vertraging. Voorts is hij gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten gelijk aan 15 % van het gevorderde, met een minimum van €.50,- tenzij dit bedrag, de incasso-werkzaamheden in aanmerking nemende, onbillijk is.

Art. 19 Klachten

Klachten dient u reeds vanaf uw vakantiebestemming kenbaar te maken, anders kan Tsjechie Tours de klacht niet in behandeling nemen. Slovakia Travel moet in de gelegenheid zijn gebracht om de klacht te verhelpen. Een klacht moet binnen een week na de huurperiode schriftelijk aan Slovakia Travel zijn meegedeeld. Daarna wordt uw klacht niet meer in behandeling genomen. U dient zelf zorg te dragen voor bewijsmiddelen t.a.v. de klacht (bijv verklaring van eigenaar, foto). Onvolkomenheden tijdens uw verblijf die u zelf makkelijk kunt oplossen dient u te melden bij de direct verantwoordelijke persoon, zodat deze actie kan ondernemen.

Reacties zijn gesloten.